0
0 Comments

یک و نیم سال عضو کانال کارشناس جذب شوید هستم و جذب های کوچک داشتم اما بیشتر از یک سال میشه که روی یک مسله خیلی مهم از قانون جذب استفاده می کنم و تمام روش ها و هر چی در توان داشتم انجام دادم ولی هیچ نتیجه نداشت تا جای که ۵ روز پیش به طرز خیلی بدی نامید شدم خسته شدم و از تمام تمرین ها زده شدم من یک و نیم سال روز شب فایل های آقای شریفی ره گوش میدادم و معجزه زندگی بود قانون جذب آقای شریفی اما بعد این همه تلاش و تمرین و صبر دیگه توان پیش یاد نداشتم و یک ساعت کامل از ناکامی و نامیدی جیغ میزدم و گریه می کردم آقای شریفی کمک ام کنید نمی دانم چی کنم

ادمین 3 نغییر وضعیت به انتشار یافته فروردین 2, 1402