ارسال نتایج کاربران پرورش افکار

ارسال نتایج کاربران پرورش افکار
کلیک کنید یا فایل ها را بکشید روی این کادر

فایل های مورد نظر شما می تواند متنی به صورت صوتی یا تصویری باشد. حجم فایل ارسال نباید بیشتر از 256 مگابایت باشد.

لطفا فایل های صوتی یا تصویری در نهایت 2 تا 3 دقیقه بیشتر نباشد