برچسب: آیا چیزی به نام خوش شانسی و بد شانسی در کائنات وجود دارد؟