پرورش افکار

محتوای افراد دروغگو
detect-liars-3

چگونگی تشخیص افراد دروغگو

روش های شناسایی افراد دروغگو گاهی در یک صحبت دوستانه احساس میکنیم که طرف مقابل با ما صادق نیست و این موضوع به شدت ما را عصبی کرده است، راهکارمان چیست؟ در این مقاله با مؤثرترین روش های تشخیص دروغگو ...