برچسب: افراد منطقی و احساسی

مدیریت از دیدگاه مارگارت تاچر – بانوی آهنین

مارگارت تاچر کیست؟ مارگارت تاچر "بانوی آهنین"، اولین نخست وزیر زن بریتانیا…

مدیر سایت مدیر سایت