پرورش افکار

محتوای بی رحم ترین کلمه
words-of-life

آشنایی با ارزشمندترین کلمات زندگی

همه ما می توانیم از آیات کتاب مقدس ارزشمندترین کلمات زندگی را یاد بگیریم. گذشته از اشارات مذهبی، در آن برای همه افراد پیامی وجود دارد. کلمات از لرزش و ارتعاش تشکیل شده اند. این ارتعاشات است که واقعیت عظیم ...