مرور برچسب

ثروت اندوزی

   ثروت اندوزی چیست؟ علمی به نام ثروت اندوزی وجود دارد که همانند علوم ریاضی و جبر، علمی دقیق است و طبق قوانین خاصی فرآیند دستیابی به ثروت را هدایت میکند. انسان به محض قرارگرفتن در به کار بستن این قوانین، می تواند با دقت ریاضی وار ثروتمند شود. تملک اشیاء و پول در نتیجه ی انجام کارها به شیوهای خاص رخ…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره