پرورش افکار

محتوای داستان های موفقیت آمیز
4-ways-to-measure-the-success-of-a-ppc-campaign-edited

موفقیت از طریق قانون جذب راز ندارد راه دارد

۸ راز برای موفق شدن مان که باید بدانیم چرا مردم موفق می شوند؟ آیا باهوش بودن یا خوش شانس بودن دلیل موفقیت این افراد است؟ «ریچارد سنت جان» هیچ یک از این دو عامل را دلیل موفقیت نمی داند. ...