برچسب: چقدر باید مهربان باشیم؟

مهربانی با دیگران آیا حد و حدودی دارد یا می‌توان همیشه مهربان بود ؟

مهربانی از جمله خصلت ها و خصوصیات مثبت انسان است. اکثریت ادیان…

مدیر سایت مدیر سایت