تفاوت قانون جذب و قانون خلاء چيست؟

1 نظر
12 دقیقه مطالعه

تفاوت قانون جذب و قانون خلاء موضوعی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

قانون طبيعي در واقع چيزي است كه هميشه برقرار و نتيجه بخش باشد، چه در حالتي كه شما آن را باور داشته باشيد و چه نداشته باشيد، مثل قانون جاذبه. قانون جاذبه بر مبناي باورها و تصورات شما برقرار نيست كه اگر به آن شك كنيد، ديگر اشياء را به سمت زمين جذب نكند. قانون جذب و قانون خلاء هم همين طور هستند. فارغ از اينكه به اين قوانين ايمان داشته باشيد و يا در درستي آنها شك داشته باشيد، آنها همچنان برقرار هستند.

قانون جذب و قانون خلاء تا حدود زيادي در يك مجموعه قرار دارند و شباهت هاي بسيار زيادي در كنار تفاوت هاي شان دارند كه در اين مقاله به آنها مي پردازيم. در برخي مواقع مرز بين قانون جذب و قانون خلاء قابل تشخيص نيست.

قانون جذب

قانون جذب بر مبناي تمركز بر روي انرژي ها و افكار مثبت استوار است. شما با به كار بردن قانون جذب و تمرينات آن در زندگي تان مي توانيد مسير موفقيت را براي خودتان هموارتر كنيد. چارچوب هاي قانون جذب به شما مي آموزد كه در راه رسيدن به اهداف تان به چه چيزهاي مهمي توجه كنيد و الويت هاي تان چه چيزهايي باشد.

بيشتر افراد در حالت عادي افكار منفي ذهن خود را پررنگ تر مي بينند. افكار و ذهنيت هاي منفي در ذهن همه افراد وجود دارد. نشدني ها و كمبودها منشا عدم موفقيت است. اما قانون جذب با وارد كردن انرژي هاي مثبت به ذهن شما، باورتان را به سمت ممكن ها وشدني ها مي برد و درنتيجه انرژي خود شما هم افزايش پيدا مي كند.

قانون جذب راه هاي دست يابي به باورها و انرژي هاي مثبت را به شما نشان مي دهد. منشا تمام موفقيت ها يا عدم موفقيت ها در ذهن شماست. اگر بتوانيد با ذهنيت مثبت و سالم به هر چيزي نگاه كنيد و به نتيجه تلاش هاي تان ايمان داشته باشيد، قانون جذب موفقيت شما را تضمين مي كند.

دو اصل اساسي قانون جذب :

  1. علاقه، علاقه مي آورد.
  2. طبيعت خلاء را ناديده مي گيرد.

اين دو اصل اساسي قانو جذب علاوه بر تشريح و بيان كاركرد قانون جذب در زندگي، به نوعي تشابهات و تفاوت هاي آن با قانون خلاء را هم نشان مي دهد.

اصل اول

اصل اول به نوعي مي گويد كه اگر شما چيزي را نياز نداشته باشيد، احتمالا باز هم آن را جذب مي كنيد. دليل آن هم بخاطر اين است كه كمبود يا نبود چيزي، كمبود بيشتري را جذب مي كند. همانند افكار منفي كه در يك دور باطل قرار مي گيرند و باز هم افكار منفي را جذب مي كنند و اين حلقه به سختي شكسته مي شود. بدهي ، بدهي مي آورد. پس انداز، پول بيشتري به سمت شما جذب مي كند. شايد دقت كرده باشيد كه پيدا كردن يك شغل جديد، زماني كه شاغل هستيد، راحت تر است چون به آن نيازي نداريد.

بنابراين اگر روي داشته هاي تان تمركز كنيد، قطعا داشته هاي تان را گسترش خواهيد داد. اگر هدف يا رويايي داريد و هيچ چيزي از آن در زندگي تان نداريد، پس سعي كنيد قدم اول را برداريد. شما تا به سمت موفقيت حركت نكنيد، سهمي از آن در زندگي تان نخواهيد داشت. با كمترين و كوچك ترين دستاورد مي توانيد منتظر دستاوردها و موفقيت هاي بيشتر باشيد.

پس خودتان را در مسير روياهاي تان قرار دهيد تا سيلي از خواسته ها و اهداف تان به سمت شما روانه شوند. البته اين به معني تلاش نكردن و فقط منتظر ماندن نيست. برداشتن گام اول، كمترين تلاشي است كه بايد انجام دهيد.

اصل دوم

اصل دوم درباره وسعت و فرواني طبيعت است. طبيعت خلاء را ناديده مي گيرد. درواقع طبيعت سرشار از موهبت و نعمت است و كمبودها را به رسميت نمي شناسد. ذات سخاوتمندي طبيعت به شما ايمان به جذب بيشتر موفقيت مي دهد. پر كردن خلاء هاي زندگي شما براي طبيعت شدني است، هرچند در ذهن شما نشدني باشد.

قانون خلاء

قانون خلاء مثل قانون جذب براي كمك به رسيدن به سعادتمندي، موفقيت و رسيدن به اهداف مان است. قانون خلاء به ما ياد مي دهد كه چطور راه را براي دريافت موفقيت و سعادت باز كنيم. قانون خلاء بر اين اصل استوار است كه براي داشتن موفقيت، ابتداي بايد فضاي آن را در زندگي تان داشته باشيد. شما بايد فضايي را در زندگي تان خالي كنيد تا سعادت جايي براي قرار گرفتن در گوشه اي از رندگي تان داشته باشد.

براي باز كردن اين خلاء در زندگي تان ممكن است مجبور شويد چيزهايي را حذف كنيد. بخصوص زماني كه به چيزهايي در زندگي تان چسبيده ايد كه نه تنها فايده اي برايتان ندارند بلكه شما را از رسيدن به خواسته هاي تان دور مي كنند.

زندگي همگي ما پر از مشغوليات و دغدغه هاي بسياري است. خيلي از اين مشغله ها و كارها چندان مهم و پر فايده نيستند. آنها با مشغول كردن ذهن و افكار شما به خودشان باعث مي شوند كه ذهن شما باز نباشد و روي چيزهايي غير از آنها بخصوص خواسته ها و روياهاي تان تمركز نكنيد. پس با حذف آنها، فضايي خالي در ذهن تان باز كنيد تا به چيزهاي بهتر بيانديشيد. شما بايد آنها را رها كنيد تا جا براي چيزهاي جديد و بهتر باز شود.

شباهت هاي قانون جذب و قانون خلاء

قانون جذب و قانون خلاء شباهت هاي زيادي به هم دارند. هر دوي آنها براي رسيدن به سعادت و زندگي بهتر هستند. آنها به ما كمك مي كنند تا تكنيك ها و تمرينات جديدي ياد بگيريم تا مسير موفقيت را با اطمينان طي كنيم.

تفاوت قانون جذب و قانون خلاء

در دو اصل اساسي كه در بالا براي قانون جذب گفته شد، به طور دقيق مي توان شباهت هاي اين دو قانون را مشاهده كرد. اصل اول كه درباره جذب انرژي هاي مثبت است، يعني علاقه، علاقه مي آورد، از جنبه ديگر به اين موضوع هم اشاره مي كند كه كمبود، كمبود مي آورد. قانون خلاء هم اشاره به رهايي از كمبودها، انرژي هاي منفي و تعلقات بي ارزش است تا فضايي خالي براي دستاوردهاي بهتر باز شود. در واقع قانون خلاء اولين مرحله قانون جذب است. شما قبل از اينكه از قانون جذب براي جذب انرژي هاي مثبت استفاده كنيد، بايد از شر انرژي هاي منفي و افكار و باورهاي محدود كننده رها شويد. يعني به نوعي فضاي خلاء در ذهن و زندگي تان باز كنيد.

كمبود در زندگي شما باعث جذب كمبودهاي بيشتر مي شود

براي قطع اين حلقه باطل بايد از قانون خلاء استفاده كنيد تا انرژي ها و باورهاي مثبت را جذب كنيد. باورها و افكار مثبت در همان خلاء قرار مي گيرند. بنابراين خلاء مرز مشترك بين قانون جذب و قانون خلاء است.

اصل دوم قانون جذب هم كه در بالا گفتيم اشاره مستقيم به قانون خلاء دارد. اينكه طبيعت سرشار از موهبت است و هيچ خلاء را بدون دستاورد باقي نمي گذارد، به نوعي تضمين قانون خلاء است. چون بيشتر افراد از ايجاد فضاي خلاء و رها كردن داشته ها و دستاوردهاي كوچك و هر چند ناچيز خود ترس و واهمه دارند. پذيرفتن ذات سخاوتمند طبيعت به شما جرات استفاده از قانون خلاء را مي دهد. شما ديگر ترسي از خلاء به وجود آمده در زندگي تان نخواهيد داشت چون باور داريد كه اين فضا با چيزي مشابه داشته هاي تان و يا حتي بهتر از آنها پر خواهد شد.

تفاوت قانون جذب و قانون خلاء

در كنار شباهت هاي قانون جذب و قانون خلاء، تفاوت هايي هم وجود دارد. هر چند تفاوت هاي بين اين دو قانون چندان زياد و قابل توجه نيست. نوع تفاوت آنها در نوع افكار، ذهنيت ها، باورها و چيزهايي است كه روي آنها تمركز دارند.

قانون جذب برخلاف قانون خلاء بر روي افكار، باورها و انرژي هاي مثبت تمركز دارد. اين قانون با تكنيك هاي تمركز بر چيرهاي مثبت باعث جذب آنها و بالا بردن انرژي مثبت فرد مي شود. ترفندهايي كه قانون جذب براي رسيدن به موفقيت و اهداف فرد استفاده مي كند، اكثرا ترفندهاي براي جذب، تقويت و تمركز بر روي افكار و انرژي هاي مثبت است. قانون جذب با جذب انرژي هاي مثبت، باعث جريان يافتن آنها در زندگي شخص و افزايش رو به رشد آنها مي شود.

اما قانون خلاء روي چيزهايي تمركز دارد كه بايد آنها را رها كنيم تا فضايي خالي در ذهن و زندگي مان براي انرژي هاي مثبت باز كنيم. اغلب چيزهايي كه بايد آنها را رها كنيم، افكار، باورها و داشته هاي منفي هستند. برعكس قانون جذب كه به جذب انرژي مثبت مي پردازد، قانون خلاء در صدد حذف انرژي هاي منفي است. چيزهايي كه با درگير كردن ذهن و افكارمان باعث درجا زدن و عقب ماندن از پيشرفت مان در زندگي و موفقيت مي شوند. افكار و باورهاي منفي به شدت انرژي فرا را مي گيرند و باعث ضعيف شدن او مي شوند.

تفاوت قانون جذب و قانون خلاء از جنبه ای دیگر

تفاوت كوچك ديگري كه بين قانون خلاء و قانون جذب وجود دارد، جايگاه آنهاست. قانون خلاء به نوعي مقدمه قانون جذب است و قبل از آن بايد استفاده شود. تا قانون خلاء فضايي مناسب براي افكار وا نرژي هاي مثبت ايجاد نكند، قانون جذب نمي تواند اين انرژي ها را جذب كند. با رها كردن و حذف داشته هاي مزاحم و بدرد نخور، جاي براي دريافت دستاورهاي جديد و مفيد باز مي شود.

تفاوت هاي موجود بين قانون جذب و قانون خلاء چندان قابل توجه و خيلي بزرگ نيست. با اغماض و ناديده گرفتن اين تفاوت هاي جزئي مي توان گفت كه قانون خلاء به نوعي قشمتي جدا نشدني از قانون جذب است. حذف افكار و انرژي هاي منفي بخش جدايي ناپذير قانون جذب است و اين كار به عهده قاون خلاء است.

براي رسيدن به سعادت و موفقيت، در كنار تمام قانون هاي طبيعي و نياهزاي اساسي ديگر به اين دو قانون هم نياز داريم تا مسيري هموار به سوي سعادت و كاميابي داشته باشيم.

3.3/5 - (3 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

1 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
1
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx