تست عزت نفس کوپر اسمیت

تست عزت نفس کوپر اسمیت

در مقابل هر سوال پاسخ بله (به معنی اینکه این گزینه در مورد من مصداق دارد و توصیف کننده رفتار من است) یا  خیر (به معنی اینکه این گزینه در مورد من مصداق ندارد و توصیف کننده رفتار من نیست) را انتخاب کنید

نظریه کوپر اسمیت در مورد عزت نفس

کوپر اسمیت می گویـد: «عزت نفس عبارت است از: یک قضـاوت شخصـی درمـورد باارزش بودن یا بی ارزش بودن؛ قبولی یاعدم قبولی خود که در نگرش او متظاهر مـی شـود».

كوپر اسميت چهار عامل اسنادی را برای رشد عزت نفس بيان می كند :

  • نخستین آن و مقدم بر تمام عوامل، ميزان احترام ، پذيرش و علاقه مندی كه يك فرد دريافت می كند (میزان احترام، پذیرش و علاقمندی که فرد دریافت می کند).
  • دومین عامل تجارب موفقيت هایمان در زندگی (تاریخ، تجارب و موفقیت های زندگی و به طور کلی موقعیتی که فرد در محـیط دارد).
  • سومین عامل ارزشها و انتظاراتی است كه بر مبنای آن تجارب را مورد تفسیر قرار می دهيم (ارزش و انتظاراتی که فرد بر این مبنا تجارب را مورد تفسیر قرار می دهد).
  • چهارمین عامل نحوه پاسخ فرد به از دست دادن ارزش می باشد (روش پاسخ دهی فرد نسبت به تنزل شخصیت؛ منظور این است که واقعیت ها بـه منزله موارد خاصی هستند، آنچه تعیین کننده است نگرش فرد نسـبت بـه آن موقعیـت است که به عنوان مثال دو فرد در دو موقعیت اضطراب زا دو برداشت متفاوت دارند و نحوه قضاوتشان به وضوح متفاوت از افرادی است که عزت نفس پایینی دارند).

کوپر اسمیت خویشتن پنداری را عامل بسیار مهمی در ایجاد رفتار می داند و عقیده دارد افرادي که خویشتن پنداری مثبت دارند، رفتارشان اجتماع پسندتر از افرادی اسـت کـه خویشتن پنداری آنها منفی است.

کوپر اسمیت معتقد است خویشتن پنداری بر اثـر تعامـل بـین چهـار عامـل حاصـل می شود:

۱- پنداره والدین درباره فرد

۲- تصور و پندار دوستان و هم بازیـان در مـورد فـرد

۳- تصور و پندار معلمان در مورد فرد

۴- تصور و پندار فرد درباره خودش

به طور خلاصه :

کوپر اسمیت (Cooper Smith) مقیاس عزت نفس خود را بر اساس تجدید نظری که بر روی مقیاس راجرود دایموند انجام داد، تهیه و تدوین کرد.

عزت نفس کودکان و نوجوانان را در چهار زمینه

  1. اجتماعی
  2. تحصیلی
  3. خانوادگی
  4. و عزت نفس کلی

به طور مختصر مورد بحث قرار داد.

در تست عزت نفس کوپر اسمیت بر روی سنجش میزان عزت نفس شما در شرایط مختلف تمرکز شده است و با توجه به گستردگی دید آن، از دقت بسیار بالایی برخوردار می باشد.