پرورش افکار

%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-1

قانون جذب عشق چیست؟

  عشق باشید تا عشق جذب کنید!   قانون جذب عشق چیست؟ آیا می‌توان قانون جذب عشق را وارد زندگی کرد؟   می‌گوید وقتی خواب هستید می‌توانید افکار هوشیارتان را متوقف کنید، اما هرگز نمی‌توانید جلوی احساستان را بگیرید، زیرا ...