پادکست امیر شریفی

پادکست امیر شریفی

فایل آموزشی شماره 15 – (قانون رهایی)

قانون رهایی دو چیزی که ارتعاش ما را با آن می‌شود سنجید…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 14 – (ترجیح دیگران بر خود)

ترجیح دیگران بر خود در چه شرایطی باید برای دیگران، کاری انجام…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 13 – (برخورد با ناخواسته ها)

برخورد با ناخواسته‌ها آیا جهان تفاوت تمرکز بر روی خواسته و ناخواسته…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 12 – (معلول ولی خیلی بزرگ)

معلول ولی خیلی بزرگ یکی از دوستام با همه بدقوله، آیا بدقولیش…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 11 – (انتخاب راه)

انتخاب راه آیا با شغلی مثل سبزی فروشی می‌شود میلیاردر شد؟ مشخص…

محتوا ۵ محتوا ۵