پادکست

فایل آموزشی شماره 74 – (جذب احساس)

وقتی من بهش فکر نکردم پس چرا جذبش کردم؟ ما احساس‌مان را…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 71 – (کمک کردن)

کمک کردن - همه کمک رو دوست دارند - مثل گربه فکر…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 69 – (صبر و شکرگزاری)

صبر و شکرگزاری - شاید این ویس مهم‌ترین ویس باشه - با…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 68 – (بدون نام)

بدون نام - نمیدونم برای این فایل چه اسمی بذارم. حتما گوش…

محتوا ۵ محتوا ۵

فایل آموزشی شماره 67 – (درخت)

درخت - قانون رهایی چیست؟ - تسلیم باشیم

محتوا ۵ محتوا ۵